Regulamin konkursu "Dwór Kombornia w romantycznym obiektywie"

 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Dwór Kombornia w romantycznym kadrze”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Dwór Kombornia w romantycznym kadrze”

 • 1. Warunki ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest firma RSF sp. z o.o., z siedzibą w Komborni przy ul. Kombornia 1, 38 -420 Korczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000167670, NIP: 945-19-90-966 („Organizator”).
 • 2. Gdzie i kiedy można wziąć udział w konkursie?
 1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny na tablicy strony https://www.facebook.com/DworKombornia/ („Strona konkursowa”) oraz na www.dworkombornia.pl
 2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu i zadania na Stronie konkursowej, tj. 24 stycznia 2021, do dnia 28 lutego 2021, do godziny 23.59.
 3. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na Stronie konkursowej we wpisie, którego treść zawierać będzie fragment:

Ogłaszamy konkurs!
„Dwór Kombornia w romantycznym kadrze”

Do wygrania 3 x romantyczna sesja fotograficzna w Dworze Kombornia
oraz
- noc w czterogwiazdkowym Apartamencie Dworskim ze śniadaniem i nielimitowanym dostępem do Strefy Wellness dla Dwojga,
- romantyczna kolacja w Restauracji Magnolia dla Dwojga,
- całodzienny dostęp do Strefy Wellness dla Dwojga.

Pokaż nam swoją miłość

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcie ze swoją drugą połówką, które waszym zdaniem najlepiej wyraża waszą miłość. W mailu dopiszcie swoje imiona i nazwiska, a także krótką informację, jak się poznaliście i jak długo jesteście już parą.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, jury konkursu wybierze 3 pary, które otrzymają w nagrodę romantyczną sesję fotograficzną wykonaną na terenie Dworu Kombornia. Efektem sesji będzie minimum 10 zdjęć, przesłanych w formie elektronicznej. 5 z nich otrzymacie w formie wysokiej jakości odbitek w formacie 15x23.

To nie koniec niespodzianek! W tym konkursie dodatkowo nagradzamy nagrodzonych!

3 pary, które wezmą udział w sesjach romantycznych powalczą o dodatkowe nagrody:

- na zwycięzcę czeka nie lada gratka: noc w czterogwiazdkowym Apartamencie Dworskim ze śniadaniem i nielimitowanym dostępem do Strefy Wellness dla Dwojga,

- drugie miejsce: romantyczna kolacja w Restauracji Magnolia dla Dwojga,

- trzecie miejsce: całodzienny dostęp do Strefy Wellness dla Dwojga.

Aby powalczyć o te nagrody, każda para wybierze jedno zdjęcie z wykonanej sesji romantycznej w Dworze Kombornia. Zostanie ono opublikowane w poście konkursowym na profilu „Dwór Kombornia Hotel&SPA” – nasi fani, głosując przez polubienia, wyłonią zwycięzcę.

 1. Ogłoszenie Zwycięzców pierwszego etapu Konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 • 3. Kto może wziąć udział w Konkursie?
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. , poz. 121 ze zm.)

  2.1. Dwór Kombornia może wykorzystywać zdjęcia z romantycznej sesji fotograficznej do celów marketingowych.

2.2. Zgłaszający się do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Dwór Kombornia swojego wizerunku.

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 4. Jak przebiega konkurs?
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe („Zadanie konkursowe”).
 2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia ze swoją drugą połówką. W mailu należy dopisać imiona i nazwiska, a także krótką informację o tym, jak doszło do poznania się i jak długo jesteście już parą. („Praca konkursowa”).
 3. Na wykonanie zadania konkursowego uczestnicy mają ograniczony czas, podany w § 2.2 niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą adresu mailowego.
 5. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wiadomości mailowej w sposób określony w § 4.2 niniejszego Regulaminu.
 6. Prace konkursowe zgłoszone po terminie zakończenia Konkursu określonym w § 2.2 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 7. Data i godzina nadesłania Pracy konkursowej są rejestrowane przez pocztę elektroniczną.
 8. Uczestnik może dodać tylko 1 Pracę konkursową biorącą udział w Konkursie. W przypadku dodania większej liczby Prac konkursowych pod Zadaniem konkursowym pod uwagę będzie brany pierwszy chronologicznie dodany komentarz przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Prac konkursowych, które:

9.1. są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie,

9.2. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,

9.3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich,

9.4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż związanych ze Zleceniodawcą,

9.5. były edytowane zgodnie z natywną funkcją Facebook.

 1. Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania serwisów Facebook oraz przekazywania informacji dotyczących tych błędów osobom trzecim w celu zmiany punktacji Uczestnika Konkursu oraz wpływania na wynik w inny sposób.
 2. Zabrania się wykonywania na Stronie Konkursowej skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej działanie.
 3. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

12.1. Natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Pracy konkursowej;

12.2. Pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.

 1. Licencja niewyłączna bez odrębnego wynagrodzenia
  Zwycięzca nieodpłatnie przekazuje majątkowe prawa autorskie do przesłanych przez siebie materiałów (zdjęć) na rzecz organizatora konkursu. Następuje to z chwilą wypłacenia nagrody.
 • 5. Jak wyłaniani są zwycięzcy Konkursu?
 1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Organizator wybierze do nagrodzenia Prace konkursowe, które według niego będą:

1.1 najciekawszymi odpowiedziami prezentującymi zdjęcie z drugą połówką i mówiącymi o tym, jak dana Dwójka się poznała i jak długo jest parą.

1.2 najbardziej kreatywne na tle pozostałych

1.3 najciekawsze na tle pozostałych

 1. Warunkiem otrzymania nagrody – sesji fotograficznej jest spełnienie warunków Konkursu zapisanych w §2 oraz:

2.1. przesłanie do 6 marca 2021 do godziny 23:59 wiadomości mailowej do Organizatora;

2.3. Przesłanie w tej wiadomości do Organizatora niezbędnych danych opisanych dalej w pkt.7 o jakie zostanie Zwycięzcą poproszony przez Organizatora

 1. Warunkiem otrzymania nagrody drugiego etapu konkursu jest spełnienie warunków Konkursu zapisanych w §2.

 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Uczestnika adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub odbiór Nagrody.
 2. Zwycięzcy Konkursu (po weryfikacji wszystkich Prac pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem), o których mowa w § 2 zostaną ogłoszeni do 3 marca 2021 do godziny 23.59 pod postem konkursowym. Jednocześnie Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku w terminie wskazanym w § 5 ust. 2.1. niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku braku kontaktu z którymś ze Zwycięzców lub niedopełnienia obowiązków wynikających z tego Regulaminu, Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy Konkursu lub rezygnacji z ponownego wskazania Zwycięzcy.
 4. W celu przekazania Nagród pierwszego etapu Zwycięzcy muszą przekazać za pomocą wiadomości mailowej do Organizatora do 6 marca 2021 do godziny 23:59 dane niezbędne do identyfikacji Zwycięzcy i przekazania Nagrody (pełne imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres korespondencyjny).
 5. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagród, podania błędnych danych lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania takiemu Uczestnikowi Nagrody.
 • 6. Jakie są nagrody w Konkursie?
 1. W ramach Konkursu, przewidziano nagrodzenie 3 autorów (zwanych dalej Zwycięzcą) najbardziej kreatywnych według Organizatora Prac. Każdy ze wskazanych zwycięzców otrzyma romantyczną sesję fotograficzną w Dworze Kombornia, o której jest mowa w § 2.2 niniejszego Regulaminu.
 2. Dodatkowo Zwycięzcy pierwszego etapu konkursu (prace przesłane przez Uczestników na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zdobędą nagrody za uzyskane polubienia pod wybranym przez nich zdjęciem z romantycznej sesji, które zostanie opublikowane na Facebooku Dworu Kombornia.

  W sumie drugim etapie przewidziano następujące nagrody:
  - noc w czterogwiazdkowym Apartamencie Dworskim ze śniadaniem i nielimitowanym dostępem do Strefy Wellness dla Dwojga,

- romantyczna kolacja w Restauracji Magnolia dla Dwojga,

- całodzienny dostęp do Strefy Wellness dla Dwojga.Nagrody drugiego etapu konkursu są ważne przez 3 miesiące z wyłączeniem terminu 2-5.04.2021 oraz 1-3.05.2021 lub przez 3 miesiące po odblokowaniu obostrzeń, z wyłączeniem świąt i długich weekendów.

 1. Poza Nagrodą każdy Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną, która nie będzie wypłacana, lecz pobrana przez Organizatora oraz odprowadzona przez Organizatora jako zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach, w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę (11,11% wartości nagrody). Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 2. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej ani wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy konkursu.
 • 7. Na co wyrażają zgodę Uczestnicy Konkursu?
 1. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następującego oświadczenia i zobowiązania:

1.1. W razie wygrania nagrody Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub pseudonimu, które podał w mailu zgłoszeniowym lub pod którym występuje w serwisie Facebook na Stronie konkursowej.

 1. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie i koniecznością zwrócenia nagrody.
 • 8. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest RSF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komborni, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000167670, której akta rejestrowe przechowuje Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 9451990966 oraz REGON: 356734083. Nasze dane kontaktowe: Kombornia 1, 38-420 Korczyna, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej zwana „RSF sp. z o.o.).
 2. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez RSF Sp. z o.o. wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz, w przypadku zwycięzców, wydania nagród i wypełnienia obowiązków podatkowych, a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W celach określonych powyżej będą przetwarzane w szczególności następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: login Facebookowy, FB ID; Zwycięzców Konkursu: login Facebookowy, FB ID, imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania, PESEL i nr telefonu; osób składających reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.
 4. Dane osobowe (z wyłączeniem danych Zwycięzców Konkursu) zostają usunięte po zakończeniu Konkursu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostają usunięte niezwłocznie po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się Konkurs.
 5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa:
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego;
 7. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • 9. Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?
 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Dwór Kombornia Hotel&SPA****, Kombornia 1, 38-420 Korczyna z dopiskiem „Dwór Kombornia w romantycznym kadrze”

1.1 Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego)

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
 2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
 3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść.
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz Stronie konkursowej, https://www.facebook.com/DworKombornia/ na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony.
 5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkurs bez podania przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612).