Międzynarodowy Konkurs Win "Carpatia Vini" Kombornia 2019

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Win "Carpatia Vini" Kombornia 2019 dedykowanym producentom oraz dystrybutorom wina.

Obecna edycja, podobnie jak ubiegłoroczna zostanie przygotowana przez Fundację Slow Beskid, Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia oraz Salon Win Karpackich i będzie miała miejsce w Dworze Kombornia.

Podczas naszego konkursu winiarskiego wracamy także do roli edukacyjnej tego przedsięwzięcia.

W trakcie obrad profesjonalnego jury równolegle wina będą oceniać komisje złożone z naszych winiarzy, w rezultacie będziemy mogli porównać te oceny. Liczymy na to, że w niedługim czasie wyłonimy z naszego grona grupę własnych jurorów o odpowiednich predyspozycjach do sędziowania.

W ten sposób pogłębimy wiedzę o winach z różnych stron Europy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie poniżej. Tam również znajduje się formularz - karta zgłoszeniowa.
Wypełniony formularz oraz próbki win należy dostarczyć do dnia 07.05.2019 r. na adres organizatora.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Patron honorowy Międzynarodowego Konkursu Win "Carpatia Vini" Kombornia 2019: Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat honorowy - dokument »

Partner: Kobiety i Wino

Regulamin konkursu

Informacje ogólne:

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Slow Beskid.

Ogłoszenie wyników oraz wysłanie informacji dla laureatów odbędzie się dnia 05.06.2019 w Dworze Kombornia.

Organizator ma prawo zmienić daty Konkursu.

Warunki przystąpienia do Konkursu:

W Konkursie mogą wziąć udział producenci wina oraz dystrybutorzy.

Prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

 • doręczenie na adres Organizatora, w terminie do dnia 7.05.2019 r. prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „ Konkurs win 2019”,
 • doręczenie na adres Organizatora czterech próbek wina zabutelkowanych w szklanych butelkach o pojemności butelki nie mniejszej niż 0,5 l w terminie do 7.05.2019 r. Próbki powinny zostać oznaczone poprzez zamieszczenie na nich etykiet zawierających następujące dane:
  • nazwę i rocznik wina
  • nazwę producenta
  • określenie kategorii wina według kategorii:
   • A1 – wina białe wytrawne
   • A2 – wina białe półwytrawne
   • A3 – wina białe półsłodkie
   • B – wina musujące
   • C1 – wina różowe wytrawne
   • C2 – wina różowe półwytrawne
   • C3 – wina różowe półsłodkie
   • D – wina czerwone
   • E – wina słodkie i likierowe

Próbki nieoznaczone lub niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Istnieje możliwość zgłoszenia próbki w więcej niż jednej kategorii.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do uzyskania świadczeń stanowiących nagrodę, nie można przenosić na inne osoby.

Jury, ocena wina oraz kryteria przyznawania medali:

Próbki wina, podzielone według odpowiednich kategorii, ocenia Jury Konkursowe składające się z osób:

W skład Jury Konkursowego wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz niezależni sędziowie, niezwiązani z producentami ani importerami wina, którzy biorą udział w Konkursie.

Kategorie win:

 • A1 – wina białe wytrawne
 • A2 – wina białe półwytrawne
 • A3 – wina białe półsłodkie
 • B – wina musujące
 • C1 – wina różowe wytrawne
 • C2 – wina różowe półwytrawne
 • C3 – wina różowe półsłodkie
 • D – wina czerwone
 • E – wina słodkie i likierowe

Każdy członek Jury ocenia wina w skali 0-100 pkt. Ostateczna ocena danej próbki stanowi średnią wszystkich ocen przyznanych przez Jurorów.

Wina które otrzymały następująca ilość punktów zostają nagrodzone medalami:

 • Złoty Medal – od 86 do 100
 • Srebrny Medal – od 82 do 85
 • Brązowy Medal – od 78 do 81

Degustacja wina przeprowadzona jest w ciemno.

Jury ocenia wina na podstawie kryteriów oceny i systemu punktacji zawartych w kartach degustacyjnych.

Wypełnione formularze są archiwizowane przez okres minimum 2 lat i stanowią trwały zasób Konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 05.06.2019

Do publicznej wiadomości zostaną podane miejsca medalowe wraz z punktacją, pozostali uczestnicy otrzymują wyniki na życzenie.

Jury może nie przyznać medalu w danej kategorii.

Jury może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia.

Jury jest uprawnione do wykluczenia próbki win z Konkursu, po merytorycznym uzasadnieniu.

O wykluczeniu Komisja Konkursowa powiadamia bez zbędnej zwłoki Organizatora Konkursu. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i jest archiwizowane przez okres minimum 2 lat.

Obrady Jury są niejawne a decyzje ostateczne.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz przesłane prasie i organizacjom branżowym przy zachowaniu zasad ustawowych.

Uczestnicy, których wina zostaną wyróżnione medalami Konkursu mogą zamieszczać w materiałach promocyjnych informacje o wyróżnieniu oraz graficzny wizerunek medalu.

Nagrodzeni uczestnicy mogą dokonać zakupu nalepek na butelki z wizerunkiem medalu, zgodnie z cennikiem podanym przez Organizatora.

Nagrodzeni uczestnicy otrzymują dyplomy dla każdego nagrodzonego wina.

Nieodebrane nagrody zostaną wysłane na pisemny wniosek uczestnika, po pokryciu kosztów przesyłki.

Postanowienia końcowe:

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej.

Regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany terminu, wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu lub zmiany nazwy konkursu w każdym czasie.

Zamówienia nalepek z wizerunkiem medalu należy zgłaszać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Zgłoszenie win do konkursu jest bezpłatne.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Krata zgłoszeniowa - wersja do edycji
Submission form
Submission form - to edit
Regulamin konkursu
Contes rules