Regulamin Programu KOMBORNIA RESIDENT CLUB


§ 1. Definicje

Uczestnik Programu – osoba fizyczna lub osoba prawna reprezentowana poprzez upoważnioną osobę, korzystająca z usług oferowanych przez Dwór Kombornia , która złożyła Deklarację Uczestnictwa.

Organizator Programu – RSF Sp. z o.o. Kombornia 1, 38-420 Korczyna, NIP: 945-19-90-966, REGON: 356734083, KRS 0000167670, właściciel obiektu Dwór Kombornia.

Konto – indywidualne konto otwarte dla Uczestnika Programu w celu rejestracji oraz naliczania Punktów gromadzonych przez Uczestnika Programu, w wyniku zakupu określonych w par. 5 p.1 usług Organizatora Programu.

Pracownik RSF Sp. z o.o. – osoba fizyczna zatrudniona w RSF Sp. z o.o. lub współpracująca z RSF Sp. z o.o. na podstawie stałego zlecenia, stałej umowy o świadczenie usług lub innej, podobnej umowy.

Punkty -  podstawowe jednostki rozliczeniowe w ramach Programu, przyznawane Uczestnikowi Programu za korzystanie z opłaconych, określonych usług świadczonych przez Dwór Kombornia, zbierane na Koncie tego Uczestnika Programu, które mogą być przez niego wymieniane na Nagrody.

Deklaracja Uczestnictwa – dokument, w którym Uczestnik zgłasza chęć udziału w Programie.

Voucher – bon rabatowy na usługi obiektu Dwór Kombornia wystawiony Uczestnikowi Programu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie dotyczącymi naliczania Punktów i wymiany ich na Nagrody. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie może być wymieniony na gotówkę. Wykorzystanie Vouchera następuje w okresie jego ważności poprzez zastosowanie dodatkowego rabatu kwotowego o wartości vouchera, z zastrzeżeniem, iż kwota pozostała do dopłaty nie może być niższa niż wartość rabatu z tytułu realizacji Voucherów.

Program – oznacza program lojalnościowy „Kombornia Resident Club”, organizowany przez RSF Sp. z o.o.

Numer Identyfikacyjny – jednoznaczny, unikalny ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujący płatnika w systemie fakturowym Organizatora Programu.

Przystąpienie do Programu – zarejestrowanie przez Organizatora Programu Uczestnika Programu w Programie na jego wniosek, w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym „Kombornia Resident Club”.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 i obowiązuje do odwołania przez Organizatora Programu.
 3. Program rozpoczyna się wraz z wejściem w życie niniejszego Regulaminu.

§ 3. Warunki przystąpienia do programu lojalnościowego „Kombornia Resident Club”

 1. W Programie lojalnościowym „Kombornia Resident Club” mogą wziąć udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych lub osoba prawna spełniając uprzednio warunki z § 4. dotyczące Rodzajów Kart i warunków ich przyznawania.
 2. Uczestnik Programu może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi Programu rejestracji i przystąpienia do Programu, w szczególności jeśli nie spełnia on kryteriów wymaganych przy rejestracji do uczestnictwa w niniejszym Programie.
 4. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie „Deklaracji Uczestnictwa” oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów korespondencyjnych związanych z realizacją niniejszego Programu oraz celów marketingowych. W pozostałym zakresie „Deklaracja Uczestnictwa” powinna być wypełniona w sposób kompletny.
 5. Uczestnik Programu powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora Programu o każdorazowej zmianie danych zawartych na Deklaracji Uczestnictwa i ponosi wszelkie konsekwencje braku takiego zawiadomienia.
 6. Przesłanie przez Uczestnika Programu Deklaracji Uczestnictwa poprzez stronę www.dworkombornia.pl lub przekazanie dokumentu w wersji pisemnej stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptację jego postanowień.
 7. Deklaracja uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.DworKombornia.pl lub w recepcji DWÓR KOMBORNIA HOTEL&SPA****.
 8. W Programie nie mogą uczestniczyć Pracownicy RSF Sp. z o.o..

§ 4. Warunki korzystania z Programu

 1. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w Programie, w tym z naliczania na Koncie Punktów oraz odbioru Voucherów jest brak zaległych płatności na rzecz RSF Sp. z o.o..
 2. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami.
 3. Płatności dokonywane przez uczestnika programu musza być dokonywane na podstawie faktur wystawianych na płatnika o wskazanym Numerze Identyfikacyjnym

§ 5. Naliczanie punktów

 1. 1. Uczestnik Programu gromadzi na Koncie Punkty za korzystanie z następujących usług Dworu Kombornia:
  a) usługi noclegowe,
  b) usługi gastronomiczne,
  c) usługi SPA Dwór Kombornia
  d) detaliczne zakupy win w Salonie Win Karpackich
  e) detaliczne zakupy kosmetyków
  f)  detaliczne zakupy czekolad ChocoWine i Polish Flavors
 2. Punkty są naliczane według zasady: 100 zł  = 1 Punkt.
 3. Powyższa zasada naliczania punktów nie ma zastosowania w przypadkach, gdy Uczestnik Programu:
  a) Dokonuje rezerwacji poprzez komercyjne internetowe systemy rezerwacyjne (w tym w szczególności:   booking.com, HRS, itp.) lub  korzystając z usług biur podróży lub agencji turystycznych,
  b) Korzysta z noclegów wg stawek korporacyjnych,
  c) Dokonuje rezerwacji korzystając z bonów wystawionych przez inne firmy,
  d) Dokonuje rezerwacji korzystając z zakupów grupowych (w tym w szczególności Groupon i innych tego typu programów),
  e) Rozliczenie dokonywane jest poprzez płatność voucherem promocyjnym lub voucherem wydanym w ramach niniejszego programu,
  f) korzysta z promocyjnych ofert specjalnych
 4. Zgromadzone w Programie Punkty nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani pozostałym Uczestnikom Programu.
 5. Uczestnik Programu nie otrzymuje Punktów za usługi refakturowane.

§ 6. Wymiana Punktów na Vouchery

 1. Po zakończeniu każdego półrocznego okresu liczonego od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia Organizator Programu wystawia Vouchery na podstawie zgromadzonych na Koncie Uczestnika Programu Punktów.
 2. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu zostają wymienione na Voucher przy zastosowaniu przelicznika wynoszącego 100 zł za 25 punktów.
 3. Po dokonaniu wymiany punktów na Voucher punkty saldo konta zostaje pomniejszone o wymieniona ilość punktów.
 4. Voucher można odebrać w recepcji Dwór Kombornia HOTEL&SPA**** lub na wniosek Uczestnika Programu może on zostać przesłany pod adres wskazany przez Uczestnika Programu.
 5. W przypadku utraty Vouchera duplikaty nie będą wydawane.
 6. Jeżeli okaże się, że zgodnie z prawem danego kraju należy zapłacić podatek od otrzymanej w Programie „Kombornia Resident Club” Nagrody, wówczas wszelkie koszty z tym związane poniesie Uczestnik Programu.
 7. Uczestnik Programu może sprawdzić swoje saldo punktowe kontaktując się z recepcją Dwór Kombornia HOTEL&SPA****.

§ 7. Kontakt z Organizatorem Programu

 1. Z Organizatorem Programu można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres: club@DworKombornia.pl,

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu, które mogą być wnoszone przez Uczestników Programu, powinny być składane Organizatorowi Programu na piśmie lub na adres e-mail: club@DworKombornia.pl.
 2. Organizator Programu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia negatywnie reklamacji, o której mowa w pkt 1..

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku otrzymania przez Uczestnika Programu Voucherów o wartości która zgodnie ze stosownymi przepisami nakazuje zapłatę podatku, może zaistnieć konieczność pobrania od Uczestnika programu zryczałtowanego podatku dochodowego.
 2. Regulamin dostępny jest dla Uczestników Programu w recepcji Dwór Kombornia HOTEL&SPA****.
 3. Organizator Programu jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Zmieniony Regulamin Programu będzie obowiązywał niezwłocznie po jego opublikowaniu.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator Programu każdorazowo powiadomi Uczestników Programu o wprowadzonych zmianach na stronie www.DworKombornia.pl.
 5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu Organizator Programu uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika Programu z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje anulowanie wszystkich zebranych Punktów.
 6. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Uczestnika Programu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać pisząc na adres e-mail: club@DworKombornia.pl.
 8. Uczestnik Programu ma prawo wypowiedzieć swój udział w programie w terminie 1 miesiąca od daty wejścia zmian w życie. Mimo wypowiedzenia Uczestnik Programu zachowuje swoje przywileje nabyte w trakcie członkostwa w Programie.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator Programu (RSF Sp. z o.o.).
 10. Uczestnik Programu może zgłosić pytania, zastrzeżenia i uwagi, związane z Programem poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z punktem § 6. pkt. 1. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych.
 11. Dla sprawdzenia danych Uczestnik Programu może zostać poproszony o okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość.