Regulamin Programu KARTA STAŁEGO KLIENTA DWORU KOMBORNIA

 

§ 1. Definicje

Uczestnik Programu – osoba fizyczna lub osoba prawna reprezentowana poprzez upoważnioną osobę, korzystająca z usług oferowanych przez Dwór Kombornia , która złożyła Deklarację Uczestnictwa.

Karta Stałego Klienta – imienna karta z przyznanym Uczestnikowi Programu numerem identyfikacyjnym.
Organizator Programu – RSF Sp. z o.o. Kombornia 1, 38-420 Korczyna, NIP: 945-19-90-966, REGON: 356734083, KRS 0000167670, właściciel obiektu Dwór Kombornia.

Pracownik RSF Sp. z o.o. – osoba fizyczna zatrudniona w RSF Sp. z o.o. lub współpracująca z RSF Sp. z o.o. na podstawie stałego zlecenia, stałej umowy o świadczenie usług lub innej, podobnej umowy.

Deklaracja Uczestnictwa – dokument, w którym Uczestnik zgłasza chęć udziału w Programie

Duplikat – imienna karta z przyznanym Uczestnikowi Programu numerem identyfikacyjnym, wydana na jego wniosek w przypadku utraty lub zniszczenia Karty Programu.

Program – oznacza program "KARTA STAŁEGO KLIENTA DWORU KOMBORNIA”, organizowany przez RSF Sp. z o.o..
Numer Identyfikacyjny – jednoznaczny, unikalny ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujący płatnika w systemie fakturowym Organizatora Programu.

Przystąpienie do Programu – zarejestrowanie przez Organizatora Programu na wniosek Uczestnika Programu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 i obowiązuje do odwołania przez Organizatora Programu.
 3. Program rozpoczyna się wraz z wejściem w życie niniejszego Regulaminu.
 4. Karta Stałego Klienta uprawnia do rabatów na zakup dokonywany w Dworze Kombornia następujących usług i towarów:
 1. usługi noclegowe,
 2. usługi gastronomiczne,
 3. usługi SPA Dwór Kombornia
 4. detaliczne zakupy win w Salonie Win Karpackich
 5. detaliczne zakupy kosmetyków
 6. detaliczne zakupy czekolad ChocoWine i Polish Flavors


§ 3. Warunki przystąpienia do programu lojalnościowego „Kombornia Resident Club”

 1. W Programie lojalnościowym "KARTA STAŁEGO KLIENTA DWORU KOMBORNIA”, mogą wziąć udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych lub osoba prawna spełniając uprzednio warunki z § 4. dotyczące Rodzajów Kart i warunków ich przyznawania.
 2. Uczestnik Programu może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi Programu rejestracji i przystąpienia do Programu, w szczególności jeśli nie spełnia on kryteriów wymaganych przy rejestracji do uczestnictwa w niniejszym Programie.
 4. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie „Deklaracji Uczestnictwa” oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów korespondencyjnych związanych z realizacją niniejszego Programu oraz celów marketingowych. W pozostałym zakresie „Deklaracja Uczestnictwa” powinna być wypełniona w sposób kompletny.
 5. Uczestnik Programu powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora Programu o każdorazowej zmianie danych zawartych na Deklaracji Uczestnictwa i ponosi wszelkie konsekwencje braku takiego zawiadomienia.
 6. Przesłanie przez Uczestnika Programu Deklaracji Uczestnictwa poprzez stronę www.dworkombornia.pl lub przekazanie dokumentu w wersji pisemnej stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptacją jego postanowień.
 7. Deklaracja uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.DworKombornia.pl lub w recepcji DWÓR KOMBORNIA HOTEL&SPA****.
 8. Kartę Stałego Klienta jest kartą imienną i może być wykorzystywana jedynie przez właściciela karty, zwanego od momentu przystąpienia do Programu – Uczestnikiem Programu.
 9. Kartę Stałego Klienta jest ważna w okresie trwania programu.
 10. Kartę Stałego Klienta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
 11. W Programie nie mogą uczestniczyć Pracownicy RSF Sp. z o.o..
 12. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w Programie jest brak zaległych płatności na rzecz RSF Sp. z o.o..
 13. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami.

§ 4. Rodzaje Kart i warunki ich przyznawania

 1. Karta Stałego Klienta uprawniającą do uzyskania 10 % rabatu na usługi określone w  §2 p.4 – Przyznawana jest Uczestnikowi Programu, który spełnia jeden z poniższych warunków niezależnie od tego, czy osobiście uiszcza odpłatność za usługi czy też usługi te są opłacane przez inne podmioty:

  a) Sześciokrotny pobyt hotelowy w Dworze Kombornia w ciągu 12 miesięcy obejmujący meldunek na co najmniej 1 dobę.
  b) Skorzystanie w Dworze Kombornia z usług hotelowych, gastronomicznych lub SPA na łączną kwotę brutto minimum 2500 PLN w okresie 6 miesięcy

 2. Karta Stałego Klienta Gold uprawnia do uzyskania 15 % rabatu na usługi określone w  §2 p.4 – Przyznawana jest Uczestnikowi Programu, który posiada Kartę Stałego Klienta i w okresie 12 następujących po sobie miesięcy zakupił usługi hotelowe, gastronomiczne lub SPA na łączną kwotę brutto minimum 20 000 PLN
 3. Karta Stałego Klienta Platinum uprawnia do uzyskania 20 % rabatu na usługi określone w  §2 p.4 – Przyznawana jest Uczestnikowi Programu, który posiada Kartę Gold i w okresie 12 następujących po sobie miesięcy zakupił usługi hotelowe, gastronomiczne lub SPA na łączną kwotę brutto minimum 50 000 PLN Warunkiem otrzymania Karty o wyższej randze jest zwrot Organizatorowi Programu Karty z rangą niższą.

§ 5. Utrata Karty

 1. W sytuacji zagubienia lub kradzieży Karty Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres karta@DworKombornia.pl,
 2. Na wniosek Uczestnika Programu może zostać mu wydany Duplikat utraconej lub zniszczonej Karty. Z tytułu wydania Duplikatu Uczestnik Programu ponosi opłatę w wysokości 10 PLN.

§ 6. Zakupy wyłączone z programu

 1. pobyty rezerwowane poprzez komercyjne internetowe systemy rezerwacyjne a w szczególności: booking.com, HRS, itp. ,
 2. pobyty rezerwowane poprzez biura podróży lub agencje turystyczne.
 3. rozliczenia dokonywane przy wykorzystaniu bonów wystawionych przez inne firmy
 4. pobyty rezerwowane w trybie zakupów grupowych a w szczególności: Groupon i innych tego typu programów,
 5. rozliczenia dokonywane jest poprzez płatność voucherem promocyjnym lub voucherem wydanym w ramach niniejszego programu
 6. promocyjne oferty specjalne


§ 7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu, które mogą być wnoszone przez Uczestników Programu, powinny być składane Organizatorowi Programu na piśmie lub na adres e-mail: karta@DworKombornia.pl.
 2. Organizator Programu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia negatywnie reklamacji, o której mowa w pkt. 1.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest dla Uczestników Programu w Recepcji Dwór Kombornia HOTEL&SPA****.
 2. Organizator Programu jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Zmieniony Regulamin Programu będzie obowiązywał niezwłocznie po jego opublikowaniu.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator Programu każdorazowo powiadomi Uczestników Programu o wprowadzonych zmianach na stronie www.DworKombornia.pl.
 4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu Organizator Programu uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika Programu z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje anulowanie wszystkich zebranych Punktów.
 5. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Uczestnika Programu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać pisząc na adres e-mail: karta@DworKombornia.pl.
 7. Uczestnik Programu ma prawo wypowiedzieć swój udział w programie w terminie 1 miesiąca od daty wejścia zmian w życie. Mimo wypowiedzenia Uczestnik Programu zachowuje swoje przywileje nabyte w trakcie członkostwa w Programie.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator Programu (RSF Sp. z o.o.).
 9. Uczestnik Programu może zgłosić pytania, zastrzeżenia i uwagi, związane z Programem poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z punktem § 6. pkt. 1. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych.
 10. Dla sprawdzenia danych Uczestnik Programu może zostać poproszony o okazanie swojej Karty.
 11. Organizator może przyznawać Karty Stałego Klienta wg. odrębnych zasad indywidualnie określanych przez Zarząd RSF. Sp. z o.o.